Všeobecné obchodné podmienky

Kontakt

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA s.r.o.
sídlo Galvaniho ul 15/C, 821 04 Bratislava
IČO: 31 400 264, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vl.č.: 9396/B
telefón +421 2 57103211, fax +421 2 57103299
office@daikin.sk
http://www.daikin.sk/

Právne oznámenie

Webová stránka www.daikin.sk je prevádzkovaná a registrovaná obchodnou spoločnosťou DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava, IČO: 31 400 264, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 9396/B (ďalej len „Daikin“). Návšteva a používanie webovej stránky www.daikin.sk podlieha nasledujúcim podmienkam a požiadavkám (spoločne nazývaným ako „Právne oznámenie“). Návštevou a používaním webovej stránky www.daikin.sk súhlasíte s verziou Právneho oznámenia, ktoré platí v čase prístupu. Spoločnosť Daikin si vyhradzuje právo na občasnú úpravu Právneho oznámenia podľa vlastného uváženia a bez prechádzajúceho upozornenia. Pokračovanie v používaní tejto webovej stránky znamená súhlas s aktuálnym znením Právneho oznámenia. Vy ako návštevník našej webovej stránky zodpovedá za to, že sa oboznámil s aktuálnym znením Právneho oznámenia. Ak porušíte niektorú z podmienok a požiadaviek Právneho oznámenia, Vaše oprávnenie používať túto webovú stránku zanikne.

Autorské právo

Obsah a usporiadanie tejto webovej stránky patrí spoločnosti Daikin alebo tieto spoločnosť Daikin užíva na základe licencií a sú chránené autorským právom ako aj inými právami duševného vlastníctva. Každé neoprávnené použitie tohto obsahu môže porušiť tieto práva. Reprodukcia, prenos, distribúcia, uloženie alebo iné nakladanie s časťou alebo celou webovou stránkou akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Daikin je zakázané. O povolenie môžete požiadať pomocou tohto formulára: https://www.daikin.sk/sk_sk/pravne-oznamenie/legal-contact-form.html

Obchodný názov/ochranné známky

Všetky obchodné názvy, ochranné známky, logá a obrázky zobrazené na tejto webovej stránke patria spoločnosti Daikin alebo ich spoločnosť Daikin užíva na základe udelených licencií. V prípade akéhokoľvek použitia týchto obchodných názvov, ochranných známok, log alebo obrázkov bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Daikin dochádza k porušeniu práva a oprávnených záujmov spoločnosti Daikin, prípadne iných oprávnených tretích osôb. O súhlas môžete požiadať pomocou tohto formulára: https://www.daikin.sk/sk_sk/pravne-oznamenie/legal-contact-form.html

Používanie odkazov

Táto webová stránka obsahuje odkazy na webové lokality tretích osôb, nad ktorými nemá Daikin žiadnu kontrolu. Spoločnosť Daikin nezastupuje žiadnu webovú stránku, na ktorú sa môžete dostať cez túto webovú lokalitu, ani jej prevádzkovateľa.
Návštevy webových stránok tretích osôb z tejto webovej lokality vykonávate na vlastné riziko. Spoločnosť Daikin nie je zodpovedná za presnosť, načasovanie, spoľahlivosť, adekvátnosť, poradie alebo úplnosť žiadnych informácií, údajov, názorov, odporúčaní alebo vyhlásení uvedených na webových stránkach tretích osôb alebo za kvalitu akýchkoľvek produktov alebo služieb dostupných na takýchto stránkach.
Spoločnosť Daikin poskytuje tieto odkazy pre Vaše pohodlie a len pre informačné účely. Začlenenie takýchto odkazov neznamená, že spoločnosť Daikin zodpovedá za obsah alebo dôsledky použitia takýchto webových stránok. Spoločnosť Daikin odporúča, aby ste si najprv prečítali podmienky a požiadavky daných webových stránok.

Prepojenie odkazmi na webovú stránku Daikin

Na webovú stránku Daikin sa môžete prepojiť odkazmi za podmienky, že je jasne uvedené (v odkaze), že návštevníci Vašej webovej stránky budú presmerovaní na webovú stránku Daikin. Takýto odkaz nesmie zavádzať a nesmie viesť k informácii, že webová stránka Daikin môže vyzerať ako súčasť inej webovej lokality. Zobrazenie v rámoch a technika „inline linking“ na webovú stránku Daikin nie je povolená bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Daikin.
O povolenie môžete požiadať pomocou tohto formulára: https://www.daikin.sk/sk_sk/pravne-oznamenie/legal-contact-form.html

Žiadne odkazy na našu webovú stránku sa nesmú zobraziť na žiadnej stránke Vašej webovej lokality ani v žiadnom kontexte s obsahom alebo materiálmi, ktoré sa môžu považovať za obscénne alebo trestné alebo porušujú, príp. podporujú porušovanie akýchkoľvek práv tretích osôb.

Zodpovednosť za obsah a používanie webovej stránky

Spoločnosť Daikin nezodpovedá za to, že prístup k webovej stránke a jej obsahu bude neprerušovaný alebo bezvadný. Táto webová stránka a všetok jej obsah sa poskytujú na základe „ako sú“ bez akejkoľvek záruky, či už výslovnej, alebo implicitnej, vrátane, ale bez obmedzenia na záruky za názov alebo neporušenie alebo implicitných záruk predajnosti alebo vhodnosti na určitý účel, v súvislosti s dostupnosťou, presnosťou, zabezpečením, spoľahlivosťou alebo obsahom webovej stránky.
Webová stránka môže obsahovať technické alebo iné chyby, nepresnosti alebo chyby v písaní. Spoločnosť Daikin môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť obsah, rozloženie a dostupnosť služieb na webovej stránke, vrátane cien a popisov akýchkoľvek produktov tu uvedených. Obsah alebo služby uvedené na tejto webovej stránke môžu byť zastarané a spoločnosť Daikin nie je povinná aktualizovať takýto obsah alebo služby.
Ani spoločnosť Daikin, ani žiadny z jej dodávateľov, ktorý sa podieľal na vytvorení alebo dodaní akejkoľvek časti obsahu tejto webovej stránky nie sú zodpovední za akékoľvek škody, straty ziskov alebo straty z dôvodu prerušenia obchodných aktivít vyplývajúcich z používania alebo neschopnosti používať túto webovú stránku.
Spoločnosť Daikin nezodpovedá za akékoľvek škody alebo vírusy, ktorými sa môže Váš počítač alebo iné zariadenie nainfikovať pri používaní alebo návšteve tejto webovej stránky. Ak túto zodpovednosť nie je možné v zmysle aplikovateľnej platnej legislatívy vylúčiť, je naša zodpovednosť obmedzená do najvyššej prípustnej miery.
Ak nie ste spokojní s akoukoľvek časťou našej webovej stránky, Vašim jediným možným riešením je prerušiť používanie tejto webovej lokality.

Elektronické odosielanie údajov

Odosielaním údajov (vrátane správ, dokumentov a súborov) spoločnosti Daikin elektronickou poštou alebo pomocou formulárov dostupných na webovej stránke súhlasíte s tým a potvrdzujete, že:
1. daný materiál neobsahuje žiadnu položku, ktorá je nezákonná alebo inak nespôsobilá na publikovanie;
2. pred odoslaním akéhokoľvek materiálu vyviniete dostatočnú snahu na vyhľadanie a odstránenie všetkých vírusov alebo iných škodlivých funkcií v odosielanom súbore;
3. nebudete ďalej vykonávať žiadne činnosti, ktoré vystavia infraštruktúru tejto webovej stránky neprimeranému alebo neprimerane veľkému zaťaženiu.
Súhlasíte, že spoločnosti Daikin nahradíte akúkoľvek škodu, ktorú jej spôsobíte nesprávnym alebo nezákonným používaním tejto webovej stránky.
Ochrana osobných údajov a súbory Cookie
Všetky osobné údaje, ktoré od vás spoločnosť Daikin zbiera pri Vašom používaní tejto webovej stránky budú spracované podľa našich Zásad ochrany osobných údajov (https://www.daikin.sk/sk_sk/zasady-ochrany-udajov.html) a Oznámenia o súboroch Cookie (https://standbyme.daikin.sk/sk/cookie-policy).

Rozhodné právo a jurisdikcia

Spoločnosť Daikin prevádzkuje a spravuje túto webovú stránku z miest v Slovenskej republike. Informácie uvedené na tejto webovej stránke sa ako také považujú za poskytnuté v Slovenskej republike a spravujú sa slovenskými právnymi predpismi bez uplatnenia kolíznych noriem. Akýkoľvek spor vzniknutý v dôsledku používania našej webovej stránky www.daikin.sk sú oprávnené rozhodovať súdy Slovenskej republiky.

Rôzne podmienky

Ak sa akékoľvek ustanovenie z tohto Právneho oznámenia stane alebo bude vyhlásené za nezákonné, anulované alebo z akéhokoľvek dôvodu nevymáhateľné, také ustanovenie sa bude považovať za oddeliteľné od ostatnej časti tohto Právneho oznámenia a neovplyvní platnosť a vymáhateľnosť žiadneho zo zostávajúcich ustanovení. Toto Právne oznámenie je celou dohodou medzi vami a spoločnosťou Daikin vzťahujúcou sa k tu uvedenému predmetu.

Verzia 1.4, máj 2017